Prekladateľ – taliančina a angličtina

Preklady

 • z TALIANČINY (IT) do SLOVENČINY (SK) a naopak
 • z TALIANČINY (IT) do ČEŠTINY (CS) a naopak
 • z ANGLIČTINY (EN) do SLOVENČINY (SK)
 • z ANGLIČTINY (EN) do ČEŠTINY (CS)
 • zo SLOVENČINY (SK) do ČEŠTINY (CS) a naopak

dodané rýchlo, t.j. v prvom možnom termíne bez akéhokoľvek príplatku za súrnosť

a za pevnú cenu, vypočítanú na základe zdrojového textu (na základe cieľového textu len v prípade textov, ktoré vo formáte, v akom boli prijaté (PDF, JPG, fax, ...) neumožňujú automatické spočítanie znakov), a to 0,07 Eur/slovo alebo 18,00 Eur/normostranu (bez medzier) s minimálnou sadzbou 10,00 Eur za každý preklad

uvedená cena zahŕňa aj:
kontrolu odbornej terminológie, gramatickú a štylistickú kontrolou (urobenými inými osobami ako prekladateľom), ako aj následnú kontrolu textov pred tlačou (ak sa vyžaduje)

Oblasti špecializácie

Mimoriadne skúsenosť

 • s Prekladmi technicko-priemyselného charakteru, ako sú návody a software pre priemyselné stroje a zariadenia a ich elektrické, elektronické, mechanické, pneumatické a hydraulické podsystémy, pre odbory:
  • Automobilový
  • Potravinársky
  • Textilný
  • Papierenský
  • Keramický
  • Metalurgický
  • Výroba a spracovanie kovov a Obrábacie stroje/CNC
  • Výroba a spracovanie skla
  • Ekológia a Životné prostredie
  • Výroba elektrickej energie
  • Automatizácia a robotika ako také
 • s Prekladmi návodov hardwaru a softwaru pre odbor počítačových technológií
 • s Prekladmi návodov, prospektov a celej technicko-obchodnej dokumentácie v odboroch
  • Elektrospotrebiče
  • Zariadenia audio-video
  • Bytové zariadenia
  • Oblečenie a obuv
  • Osobné ochranné pracovné prostriedky
a okrem toho
 • s Prekladmi textov týkajúcich sa zdravotníckych prostriedkov a zariadení
 • s Prekladmi textov obchodného charakteru
 • s Prekladmi textov z oblastí financií a bankovníctva
 • s Právnymi prekladmi

Italtrad, s.r.o.
24.5.2024
11:40 GMT+2